środa, 12 października 2016

Trzynasty Euro-TransTRANSPORT, GOSPODARKA MORSKA
SZKOLNICTWO WYŻSZE
POLSKA

13. Międzynarodowa Konferencja Transportowa Euro-Trans 2016 zbiegła się, z obchodami 70. ekonomicznego szkolnictwa wyższego w Szczecinie oraz 110. warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Naczelnym hasłem Euro-Trans 2016 był: ”Transport. Wzrost i rozwój”. Organizatorami, tradycyjnie były : Uniwersytet Szczeciński i SGH. 
Konferencja odbywa się co dwa lata, przemiennie w Szczecinie i Warszawie, w tym roku zgromadziła w stolicy Pomorza Zachodniego ponad 200 pracowników nauki z 18 znaczących ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się transportem w Polsce i zagranicą, m.in. w RFN i Macedonii. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz centralnych i regionalnych oraz przedstawiciele branż transportowych.

„Jest to unikatowa konferencja w skali krajowej”, podkreślał prof. dr hab. Piotr Wachowiak, prorektor SGH, „są tu dyskutowane zagadnienia istotne dla gospodarki narodowej, jakimi są zagadnienia transportowe, w tym przedsiębiorstw. Jest to rzeczywiste powiązanie nauki z biznesem, nauki nieoderwanej od życia”. Na to samo zwrócił uwagę prof. dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, uważając, że „konferencja potrafi pracować z gospodarczym otoczeniem, jest blisko praktyki, co jest jej wielkim walorem”.

Profesorowie: B. Liberadzki i E. Załoga
Niestety, optymizm władz obu uczelni ostudziła już dyskusja 1. panelu (Transport we współczesnej gospodarce. Kierunki badań i rozwoju) moderowana przez profesorów: Elżbietę Załogę (USz) i Bogusława Liberadzkiego (SGH).

Z wystąpień prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego, posła PE oraz Pawła Stelmaszczyka, dyr. gen. ds. transportu i mobilności KE, wynikało niezbicie, że sytuacja transportu kolejowego w UE jest fatalna, „nie jest na właściwym torze”, wg prof. Liberadzkiego. Najgorzej jest w Polsce. W transporcie lotniczym jest za dużo lotnisk i tłok w powietrzu. Pieniądze unijne na transport są wydatkowane a nie - inwestowane. 
Obserwowany jest także wzrost protekcjonizmu i interesów narodowych, co w efekcie tworzy niespójny system transportowy w Europie, mimo wydatkowanych na ten cel pieniędzy. „Politykom trzeba powiedzieć, by nauczyli się słuchać”, apelował, prof. dr hab. Jan Burnewicz (UG), „transport jest interdyscyplinarny, systemowy i nie można go indywidualnie dzielić”. Jego zdaniem są duże rozbieżności w rozumieniu kosztów transportu, nie zwraca się uwagi na jego koszty zewnętrzne. Różnie rozumie się też konkurencyjność w transporcie. „Pisze się wiele o integracji w transporcie, ale de facto tej integralności po prostu – nie ma”.

Nie ma też należytego oglądu potrzeb transportowych. „Generalnie, świat nauki nie wie, jakie są realne problemy transportu”, zwracał uwagę dr hab. Jerzy Wronka (USz). Jego zdaniem nie ma przepływu informacji, nad czym pracują polscy naukowcy związani z transportem. ”Nie ma publicznie znanych danych o projektach naukowo-badawczych w transporcie, dlatego, co się zdarza, dublują się niepotrzebnie, a na inne problemu transportu nikt nie zwraca uwagi. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie realne problemy zostały od strony naukowo-badawczej rozwiązane”. Nie ma też, jego zdaniem, żadnego ogniwa koordynującego potrzeb praktyki z nauką w sprawach transportu.

Kolejnym problemem, jaki stoi przed europejskim transportem, to tworzenie intermodalnego systemu transportowego w UE, na co UE nie ma dostatecznych środków finansowych. „Idea ta pozostaje niezmienna i do 2030r. ma powstać bazowa sieć”, stwierdził dyr. Stelmaszczyk. Wprawdzie w grudniu 2013 r. UE stworzyła nowy instrument finansowy, ale jest on niewystarczający. Potrzeby są oszacowane na ok. 1,5 bln euro, natomiast na transport w latach 2014-2020 UE ma zaledwie - 27 mld euro. „Trzeba będzie pobudzić nakłady sektora prywatnego i pójść w kierunku partnerstwa prywatno-publicznego” sugeruje KE.

W transporcie intermodalnym słabą stroną Polski, poza transportem kolejowym, jest żegluga śródlądowa, śladowa, jeśli patrzeć na nią z perspektywy europejskiej. Przy planowanych inwestycjach w tym sektorze trzeba pamiętać, zwraca uwagę KE, że te inwestycje, by odniosły pożądany skutek dla żeglugi śródlądowej, trzeba utrzymać i na to są potrzebne również pieniądze. Dyr. Stelmaszczyk przyznał, że program „Marco Polo”, jest obecnie wygaszany, nie sprawdził się, bo naruszał zasady konkurencyjności i spowodował lawinę protestów.

Naukowcy zwracali też uwagę na celowość budowy tunelu łączącego w Świnoujściu wyspy Wolin i Uznam i przekopania Mierzei Wiślanej. W ich ocenie interesy różnych stron są rozbieżne, jest konflikt ekologiczny, a tym samym te projekty są nierealne. Apelowali też o ciągłość realizacji projektów transportowych.

Podobnie dyskutowano w panelu 2 (Efekty badań nad transportem. Czego praktyka oczekuje od nauki) pod kierunkiem profesorów: Elżbiety Marciszewskiej i Wiesława Starowicza. Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, zwracał uwagę, że cenną cechą w transporcie jest stabilność przepisów. „Przepisy dot. żeglugi są bardzo konserwatywne, czasami mają kilkadziesiąt lat, co się okazuję, nie jest żadną przeszkodą”. Prezes Tarczyński, zauważył też, że najnowszym wyzwaniem przed spedytorami morskimi jest bankructwo Hanjin i dodał, że naukowcy wyjaśnią to zjawisko z opóźnieniem.

Prof. Piotr Niedzielski podkreślał, że kiedyś w gospodarce, tak, więc i w transporcie, wiele uwarunkowań było rynkowych, obecnie są to uwarunkowania sieciowe”, nie rynek je dyktuje, ale sieć transportowa.

Dyskutanci zgodzili się, że należy zarówno w transporcie, jak i nauce o nim - trzeba wiele przedefiniować. Podkreślili także, że jest duży problem obecnej władzy publicznej, która najczęściej do wydawania decyzji świata nauki nie potrzebuje, co ją różni od „władzy kompetentnej, która ma oczekiwania wobec nauki”. 

O wyzwaniach rynkowych dyskutowano podczas panelu 3. pod kierunkiem profesorów: Krystyny Wojewódzkiej - Król (UG) i prof. Andrzeja S. Grzelakowskiego (AMG). W czasie dyskusji, zarówno dr hab. Maciej Matczak (AMG), jak i Paweł Szynkaruk, dyr. PŻM podkreślali, że obecny rynek transportu morskiego charakteryzują fuzje i przejęcia, mające wpływ na konkurencję na rynku usług żeglugowych. Tworzą się alianse silnych armatorów, które to zjawisko pogłębiają. Do tego dochodzą też kwestie geopolityczne, bezpieczeństwa i wyraźny regres. Odrębnym problemem są koszty związane z imigracją, która także uderza w rynek żeglugowy. Holendrzy szacują wzrost kosztów z tego powodu o 600 mln USD rocznie, 0,71 mld USA – Wielka Brytania. Na ten sam problem zwracała uwagę prof. dr Veronika Danchevska z Uniwersytetu im. St. Klimenta Chridskiego w Macedonii.

„Mamy największy kryzys od czasów Wikingów”, ocenił sytuację na rynku żeglugowym dyr. Szynkaruk.  Kryzys dotyczy przede wszystkim żeglugi kontenerowej i masowców. Lepsza jest sytuacja w przewozach promowych. Przewidywania, że obecny rok, będzie powrotem do lepszej żeglugi – nie sprawdził się. „Rzeczywistość jest inna, masowce nie zarabiają, indeksy spadają”, zwracał uwagę dyr. Szynkaruk. Powodem jest nadpodaż statków na świecie. Znaczna cześć inwestycji w tonaż nie pochodzi ze strony armatorów, lecz ze strony …instytucji finansowych. W flocie kontenerowej wyraźnie zarysowało się radykalne przyspieszenie konsolidacji, jako odpowiedź armatorów na kryzysową sytuację. Rynek odnotowuje bankructwa znanych firm żeglugowych. W portach są zablokowanych setki kontenerowców bankrutujących armatorów. Podobna sytuacja jest wśród armatorów chemikaliowców i tankowców, na rynku pojawiło się kilka grup silnych graczy.

We flocie masowców nie ma konsolidacji armatorskiej, ale jest ostra walka o przetrwanie. Europa utrzymuje tradycyjny model - małych masowców u rozproszonych armatorów, którzy nie przejawiają ochoty na koncentrację sił.  

Na kryzys w żegludze nakłada się, obowiązująca za rok (od 2 września 2017r.) konwencja „balastowa”, co przekłada się kosztami rzędu 800 tys. USD na każdy statek ok. 30 tys. DWT. Do tego dochodzi niepewność o sektor bankowy, wobec którego armatorzy mają duże zobowiązania, co się odbija na  kondycji banków. To wszystko powoduje niemożliwość przewidywania sytuacji na rynku żeglugowym na dłużej niż 3-4 miesiące. „Oczywiście, planujemy, ale to jest taka zgaduj-zgadula”, przyznaje Paweł Szynkaruk.

Prof. Grzelakowski przypomniał natomiast, że do tzw. „stref siarkowych”, dojdą niebawem „azotowe”, stwarzające kolejne nierówności na rynku żeglugowym.

Konferencja EuroTrans w sumie objęła sześć paneli dyskusyjnych, zwracając ponad to uwagę na wyzwania społeczne i polityczne wobec transportu, m.in. na zakres protekcjonalizmu państwowego i samorządowego w transporcie (panel 4, moderatorzy: prof. Krzysztof Szałucki i prof. Juliusz Engelhardt), na zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego UE (panel 6: moderatorzy prof. Wojciech Paprocki i prof. Piotr Niedzielski,) oraz na wpływ transportu na europejską wartość dodaną (panel 5, prof. moderatorzy: Jan Burnewicz i prof. Tadeusz Dyr). Z konieczności prezentujemy te zagadnienia poruszane na tegorocznym EuroTransie, które były związane bezpośrednio z gospodarką morską lub odciskają na niej swoje piętno.

Po pierwszym dniu obrad Euro-Trans 2016, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się uroczystość wyróżnienia profesorów z krajowych i zagranicznych uczelni,  zasłużonych dla rozwoju naukowego środowiska ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego zostali uhonorowani wybitni ekonomiści transportu, profesorowie: Jan Burnewicz, Marek Ciesielski, Bogusław Liberadzki, Maria Michałowska, Krzysztof Szałucki, Herman Wite, Krystyna Wojewódzka-Król i Olgierd Wyszomirski.
Opublikowano:(z niewielkimi skrótami) 
 pt." Realne problemy transportu"   
"Namiary na morze i handel"  
Nr 19/2016, październik 2016r., str. 23


piątek, 7 października 2016

Banderowski kac Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski i Petro Poroszenko

Aleksander Kwaśniewski z Władimirem Putinem ma ostro na pieńku. I to od dawna. U Petro Poroszenki natomiast cieszy się olbrzymim prestiżem. Nic dziwnego, skoro jest gorącym orędownikiem, tego, co się aktualnie na Ukrainie wyprawia.

Czytając i słuchając ostatnich, ale nie tylko, wypowiedzi byłego prezydenta Polski na temat Ukrainy i Rosji zarazem, mam ochotę krzyknąć mu, od serca, po przyjacielsku prosto do ucha: Olek, co Ty do jasnej cholery wyprawiasz?! Whisky już Ci całkowicie postrzeganie świata wypaczyła?

Dziewięć lat temu, gdy Fakty TVN zademonstrowały publicznie nagranie z „niezbyt płynnym wykładem Kwaśniewskiego na Ukrainie”, Aleksander Kwaśniewski tak to wyjaśniał „Faktom”: ”Może wypiłem jeden kieliszek wina, a może dziesięć. Jestem wolnym człowiekiem”.

Ale chyba jednak zapomniał, że wolny człowiek odpowiada za to, co robi i co mówi. Mnie się wydaje, że mój młodszy kolega z czasów tworzenia SdRP, a potem SLD, którego znam jeszcze z rządu Mieczysława F. Rakowskiego, nadal nie do końca wytrzeźwiał i nie bardzo do końca wie, co robi i mówi. I tych wypitych kieliszków, zwłaszcza na Ukrainie, jest zdecydowanie za dużo.
Z Aleksandrem Kwaśniewskim na Targach Rolniczych w Barzkowicach
Mam ambiwalentny stosunek do Kwaśniewskiego. Z jednej strony cenię sobie i to bardzo, lata jego zdublowanej prezydentury. To były lata politycznej prosperity dla Polski, mimo sporych konfliktów wewnątrz SLD, stanowiącego jego zaplecze polityczne. Trudny egzamin panowania nad państwem Kwaśniewski przeszedł nader pomyślnie. Doprowadził skutecznie Polskę do Unii Europejskiej.

Aleksander Kwaśniewski i Wiktor Juszczenko
Z drugiej strony, zaangażowanie się Kwaśniewskiego w „pomarańczową rewolucję” na Ukrainie, budziło moje największe zdziwienie. Wybory prezydenckie 2004r. na Ukrainie wywołały ostre protesty. Na prośbę polityków opozycji z grupy Juszczenki, Aleksander Kwaśniewski podjął się roli mediatora. Mniej było w nim jednak mediatora, a więcej stronnika Juszczenki. Od tego czasu można datować narastającą niechęć Kwaśniewskiego do Rosji i jej prezydenta. Czas pokazuje, że Kwaśniewski nie tylko nie rozumie Rosji, ale już zupełnie nie rozumie tego, co się na Ukrainie faktycznie dzieje. I to mnie zdumiewa najbardziej.

Przez lata uczestniczyłam w Baltic Bussines Forum w Świnoujściu, ukierunkowanym przede wszystkim na Wschód. Politycy, ministrowie, czy oligarchowie Ukrainy często byli gośćmi tego forum, tak samo jak Aleksander Kwaśniewski. Więc nie może udawać, że nie wie, jaka była i jest nadal Ukraina. Nikt nie ukrywał, że Ukraina to cztery niezintegrowane, kulturowo i mentalnie różne obszary: ciążący ku Rosji autonomiczny Krym, prorosyjskie regiony wschodnie z etnicznymi Rosjanami, prozachodnia zachodnia Ukraina i centrum kijowskie ze skorumpowaną do cna władzą i polem walk oligarchów.  

Z europejskiego mentora i doradcy, Aleksander Kwaśniewski stał się z biegiem czasu członkiem oligarchicznej Ukrainy i zaczął być reprezentantem jej interesów.

Aleksander Kwaśniewski i Władimir Putin, 2005 r.
W rozwiązywaniu konfliktu na Ukrainie Kwaśniewski nie widzi Rosji, lecz wyłącznie presję Niemiec, Francji, całej UE oraz USA. Niedawno sugerował: „Jeśli ta presja będzie osłabiona, a jest osłabiona choćby przez działania premiera Węgier Viktora Orbana, to wtedy należy się spodziewać, że Putin zdecyduje się iść dalej i otworzyć sobie drogę na Krym. Oni pójdą na Mariupol, a wówczas mamy dalszy ciąg tej wojny i wielkie pytanie do Zachodu, jak chce zareagować na złamanie słowa, które było dane”.

Już to ostatnie zdanie całkowicie ujawnia, że nasz ex-prezydent, ani Rosji, ani Putina i jego stosunku do Ukrainy – nie pojmuje ni w ząb.

Leonid Kuczma i Aleksander Kwaśniewski
Aleksander Kwaśniewski jest różnymi więzami powiązany z Ukrainą, są to więzi nie tylko polityczne, ale i biznesowe. Dwa nazwiska: Pinczuka i Kuczmy – mocno kotwiczą Kwaśniewskiego na Ukrainie. Wiktor Pinczuk, zięć b. prezydenta Leonida Kuczmy, ukraiński oligarcha z branży gazowo-naftowej, inwestujący też w media, uchodzi za jednego z najbogatszych ludzi w Europie. Jego teść reprezentuje oficjalnie rząd Ukrainy w mińskich rozmowach.  Gdyby nie pomoc finansowa, Pinczuka, Fundacja Kwaśniewskiego „Amicus Europae” nie miałaby środków na swoją działalność. W 2006 r. był on jedynym poważnym donatorem fundacji, przekazując na jej konto blisko milion zł.

Ciekawostką jest też fakt, że od tamtych lat po chwilę obecną - członkiem fundacji Kwaśniewskiego jest Adam Daniel Rotfeld, członek ….rządowego Polsko-Rosyjskiego Centrum Porozumienia i Dialogu.

Aleksander Kwaśniewski - szef rady nadzorczej YES
Innymi więzami łączącymi Kwaśniewskiego z Pinczukiem jest fundacja oligarchy: Yalta Europe Strategy (YES), gdzie Kwaśniewski piastuje funkcję szefa rady nadzorczej. W radzie zasiadają też b. szef Parlamentu Europejskiego Patrick Cox, szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger, b. wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej - Javier Solana, oczywiście fundator-oligarcha Wiktor Pinczuk i inni.

Do 2014 r. coroczne szczyty YES odbywały się na Krymie, tegoroczny, 13-ty zorganizowano z konieczności w Kijowie. Przeglądając listę prelegentów tego spotkania ze zdziwieniem odnotowałam aż dwóch tajniaków z CIA, którzy byli kolejno sekretarzami obrony USA – Roberta Gatesa i Leona. E. Panettę, rusofoba, b. sekretarza NATO Andersa Fogha Rasmussena i Carla Bildta, b. szefa szwedzkiej dyplomacji, który razem z Radkiem Sikorskim pracował nad wejściem Ukrainy do UE. Ryszard Czarnecki z PiS, jako członek Parlamentu Europejskiego też trafił na listę prelegentów.

Przy takim gronie chętnych do budowania przyczółku USA przy zachodniej granicy Rosji, trudno oczekiwać od Kwaśniewskiego racjonalnych ocen sytuacji na Ukrainie czy relacji ukraińsko-rosyjskich.

Zgodnie z założeniami, YES jest „otwartym forum wymiany poglądów, które pozwalają uczyć się na najlepszych praktykach międzynarodowych. (…) Proponuje i promuje konkretne rozwiązania polityczne”. Więc nie dziwmy się wydarzeniom na Ukrainie, skoro praktyki politycznej podczas szczytu YES uczą przedstawicieli ukraińskiego rządu z prezydentem na czele  … agenci CIA. I to dzięki m.in. Kwaśniewskiemu!

Miesiąc przed wydarzeniami na kijowskim Majdanie, w styczniu 2014r. Aleksander Kwaśniewski wszedł w skład tzw. kolegium dyrektorów ukraińskiej spółki naftowo-gazowej Burisma Holding, która posiada 30% rynku prywatnych producentów gazu ziemnego na Ukrainie. Trzy miesiące później, w kwietniu 2014r. do tego grona dołączył syn wiceprezydenta USA – Hunter Biden.

Na stosunek Kwaśniewskiego do Ukrainy i Rosji zwróciłam baczniejszą uwagę po jego rozmowie z red. Sławomirem Sierakowskim (28 września), w której lamentował nad możliwością wygrania przez Donalda Trumpa wyborów prezydenckich w USA.Bo reset z Rosją i pewien zachwyt dla Putina to, w moim przekonaniu, dramatyczny fakt dla Ukrainy. Uważam, że jego prezydentura może mieć pierwszą ofiarę w postaci suwerenności Ukrainy. To też zła wiadomość dla Mołdawii, Zakaukazia”, uważa Kwaśniewski. Woli zdecydowanie Hilary Clinton, która będzie „kontynuatorką linii Billa Clintona, Baracka Obamy”, a kontynuacja tej polityki, to „zimne relacje z Rosją, poparcie dla NATO, duże wsparcie dla Ukrainy, duża pasywność w kwestii UE”. Trudno, by kolega „w biznesie” syna wiceprezydenta USA, miał akurat inne zdanie!

Trzeba przyjąć, że Aleksander Kwaśniewski w sprawach Ukrainy reprezentuje stanowisko amerykańskich „demokratów” a uregulowanie kryzysu na wschodniej Ukrainie i jej autentyczne problemy, właściwie go nie interesują, poza utratą możliwości organizowania kolejnego spędu YES na Krymie.

Zadziałał tu klasyczny syndrom determinizmu ekonomicznego, uwarunkowania ludzkich zachowań i postaw przez czynniki ekonomiczne, co chyba najpełniej oddaje twierdzenie klasyka lewicy, (ale nie tej „kawiorowej”), Karola Marksa, że „byt kształtuje świadomość”.  

Zwłaszcza, gdy ma rekwizyty w postaci pieniędzy i whisky.

Opublikowano
MAI Russia Today (RT) - SPUTNIK Polska
7 października 2016 
https://pl.sputniknews.com/opinie/20161007/4010330/Banderowski-kac-Kwasniewskiego-Zofia-Babczynska-Jelonek.html 
Postscriptum
 
Putin i Kwaśniewski, to praktycznie równolatkowie, to samo powojenne pokolenie polityków wychowanych w podobnych warunkach - państw socjalistycznych i hegemonii ZSRR. Putin jest o dwa lata starszy od Kwaśniewskiego. Obaj mają za sobą podwójne, trudne prezydentury, mogli być politycznymi przyjaciółmi dla dobra Europy i świata, ale są wrogami. Stanęli po różnych stronach ukraińskiej barykady.

sobota, 1 października 2016

Przyjaciele Szostakowicza w Szczecinie


Szalenie utalentowany Linus Roth, na skrzypcach Stradivari Dancla z 1703 roku, udostępnionych mu przez L-Bank, Staatsbank of Baden-Württemberg, zagrał  w miniony piątek (30 września) w Szczecinie koncert skrzypcowy a-moll, op.67 Mieczysława Weiberga. Szczecińskich filharmoników poprowadził Thomas Sanderling. Wcześniej dyrygent zaproponował wysłuchanie preludium do I aktu „Śpiewaków norymberskich” Wagnera, a po przerwie poprowadził IV-tą symfonię Brahmsa.

Jednemu z moich znajomych z Łodzi, tak scharakteryzowałam ten wieczór filharmoniczny: „Żyd niemiecki, grał cudowny koncert skrzypcowy polskiego Żyda. Rodzice tego Żyda-kompozytora, nb. radzieckiego, to Żyd rosyjski i Żydówka z Odessy, a koncert został skomponowany specjalnie dla wybitnego skrzypka - Żyda radzieckiego. Na dodatek koncert prowadził Niemiec urodzony i wykształcony w ZSRR. I to był najwspanialszy koncert, jaki mi się udało w ostatnich latach wysłuchać”.

Jeśli w ręku jednego z najbardziej uzdolnionych skrzypków młodej generacji, jest autentyczny stradivarius, jeśli przy pulpicie dyrygenckim stoi znakomity, o światowej renomie dyrygent, i jeśli oboje z filharmonikami szczecińskimi wykonują jeden z najwspanialszych koncertów skrzypcowych XX wieku, a ja dodam napisany specjalnie dla wybitnego radzieckiego skrzypka Leonida Kogana, co jest już zapowiedzią wielkiej wirtuozerii tego utworu, to mamy coś, co zdarza się nadzwyczaj rzadko i jest na pewno wielkim muzycznym wydarzeniem.
Jak dodamy do tego bardzo starannie dobry repertuar całego koncertu, to mamy do czynienia z bardzo wyjątkowym wydarzeniem. Bo zarówno Wagner, jak Weinberg oraz Brahms zostali połączeni, moim zdaniem, nie przypadkiem. Tutaj maestria i ekspresja, emocje i perfekcja kompozytorska splotły się w jedno.

Mieczysław Weinberg
W muzyką Mieczysława Weinberga zetknęłam się bardzo niedawno, zauroczyło mnie jego „Requiem”, poprowadzone przez liverpoolskich filharmoników pod batutą Thomasa Sanderlinga, na które trafiłam w Internecie.  
Mieczysław Weinberg (Moisey lub Moishe Vainberg, Moisey Samuilovich Vaynberg w ros.: Моисей Самуилович Вайнберг) jest odkrywany na nowo i wprowadzany na europejskie sceny muzyczne. W Polsce mało znany, a właściwie, prawie w ogóle nieznany. Urodził się (12.01. 1919r.) w rodzinie żydowskiej, mieszkającej w Warszawie. Polskim Żydem tak do końca – nie był. Obecnie, kiedy Weinberg zaczął być coraz bardziej znany i doceniany w świecie muzycznym Zachodu, grany i wystawiany na najbardziej prestiżowych scenach i salach koncertowych świata - w Polsce zaczyna być traktowany, jako …polski kompozytor. Tylko, że na tym Zachodzie jest, zgodnie z faktami …. kompozytorem radzieckim, prawie równym talentem - Szostakowiczowi.  

Jego ojciec Shmil (Szmuel lub Samuil Moisiejewicz) Wajnberg był Rosjaninem, rosyjskim Żydem, bardzo znanym dyrygentem i kompozytorem w teatrach żydowskich, który do Warszawy przeniósł się w 1916r. z Kiszyniowa. W Warszawie pracował, jako skrzypek i dyrygent w teatrze żydowskim „Scala”. Dzięki ojcu, Mieczysław Weinberg, już, jako 10-latek mógł występować, jako pianista, a później, jako przygotować kilka spektakli, jako dyrektor muzyczny teatru. Matką Mieczysława Weinberga była Sonia Wajnberg (z domu: Sura-Dwojra Sztern) urodzona w 1888 r. w Odessie, aktorka teatrów żydowskich w Warszawie i Łodzi. 
Rodzina Wajnbergów była ofiarą pogromów żydowskich i antysemityzmu w Besarabii, kilkoro członków rodziny zginęło podczas pogromu Żydów w Kiszyniowie. Jeden z kuzynów  kompozytora, syn ciotki (siostry ojca - Khayi Vainberg), był sekretarzem wojenno-rewolucyjnego komitetu w Baku i został stracony w 1918r. wraz z innymi 26 komisarzami. 

W 1939r. Mieczysław Weinberg ucieka przed hitlerowcami z Warszawy na Wschód i przedostaje się do ZSRR. W Rosji pozostaje już do końca swoich dni. Jego bliskich unicestwił Holokaust. Zmarł w Moskwie w lutym 1996r.  Do historii muzyki przeszedł jako znakomity kompozytor radziecki o polsko-żydowskim pochodzeniu.

Dorobek artystyczny Weinberga obejmuje ponad 150 dzieł, w tym 22 symfonie, opery (w Polsce wystawiono tylko „Pasażerkę” i „Portret)”, koncerty instrumentalne, muzykę kameralną oraz partytury filmowe, z najsłynniejszą do radzieckiego filmu „Lecą żurawie”. 
W Rosji Weinberg staje się szybko bardzo wysoko cenionym kompozytorem. Na twórczości Weinberga zaważyła przede wszystkim znajomość, a potem przyjaźń, z Dymitrem Szostakowiczem, którego uznał za swego mistrza i nauczyciela, chociaż nie wziął u niego ani jednej lekcji.

Trudno nie zauważyć, jak bardzo bliski Szostakowiczowi jest Weinberg w swoim koncercie skrzypcowym a-moll z op. 67. Podobne zmiany harmoniczne, wykorzystywanie kontrastów, cudowna melodyka, nuty ironii czy groteski muzycznej połączonej z melancholią – to wszystko wspólne cechy koncertu Weinberga i koncertu a-moll Szostakowicza. Przede wszystkim urzeka melodyka, mimo awangardowego jej traktowania. Te same klimaty. 
Szostakowicz uznał ten koncert Weinberga za doskonały pod każdym względem. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych i chyba jeden z najpiękniejszych koncertów skrzypcowych minionego wieku. Tu „kompozytor trzech światów”, zawarł to, co w nim najistotniejsze - ów trój-idiom radziecki, żydowski i w pewnym sensie - polski.

Idąc do filharmonii, nie odsłuchałam nigdzie koncertu skrzypcowego Weinberga, to było autentyczne pierwsze moje zetknięcie się z kompozycją. Prawdziwa inicjacja.

Muzyka mnie oszołomiła. Zwłaszcza w części w pierwszej cześci (allegro molto) powracającym tematem, cudownie nostalgiczną częścią trzecią (adagio) i zaskakującym finałem (allegro risoluto), najpierw roztańczonym, a potem finalizowanym solówką skrzypiec schodzącą stopniowo w pianissimo i w końcu w ciszę. Ta solówka Linusa Rotha była fenomenalna! Takiego zakończenia koncertów instrumentalnych do tej pory nie znałam…. Koncert Weinberga kończy po prostu – ciszą. Przejmująca ciszą. Ale nie złowrogą, raczej refleksyjną…

W nastrój koncertu Weinberga wprowadzało preludium do I aktu „Śpiewaków norymberskich”, opery Ryszarda Wagnera. Początkowy uroczysty i podniosły temat tej uwertury – przypominał swoim charakterem pierwsze takty koncertu skrzypcowego Weinberga. Ten wybór dyrygenta, dla podkreślenia dla klimatu całego wieczoru w szczecińskiej filharmonii wydaje się całkowicie logiczny.

Linus Roth
Linus Roth zagrał koncert Weinberga – przejmująco. Odnalazł w nim wszystko, co trzeba było pokazać. Wspaniały dźwięk, ekspresję dzieła i jego doskonałość.  Partie skrzypcowe stały się tak bardzo integralną częścią koncertu, że stanowiły absolutną jedność, bez podziału na orkiestrę i solistę. Choć taki podział na partyturze istnieje.

Ale to nic dziwnego, bowiem Linus Roth, doskonale przygotowany, wielokrotnie nagradzany i utalentowany skrzypek, w ub. roku założył Międzynarodowe Towarzystwo im. Mieczysława Weinberga, którego celem jest promowanie muzyki kompozytora. Linus Roth ma w swoim dorobku m.in. nagranie dla firmy Challange Classic kompletu sonat skrzypcowych Weinberga. I walory kompozycji Weinberga na skrzypce - zna na pamięć. Do tego grając od 1997r na stradivariusie – ma niezwykłe możliwości wydobywania z tych kompozycji najbardziej szlachetnych dźwięków.

Thomas. Sanderling
Thomas Sanderling (ur. 1942r. w ZSRR, w Nowosibirsku), znakomity niemiecki dyrygent starszego pokolenia, o światowej renomie, niejako specjalista od Weinberga, tak samo jak Linus Roth, doskonale wyczuwa muzykę rosyjską czasów Szostakowicza. Ojciec dyrygenta, Kurt Sanderling, był dyrygentem orkiestry filharmonii w Petersburgu, stąd - ukończone Leningradzie Konserwatorium, to samo, które kończył też Szostakowicz.  Dzięki fenomenalnemu nagraniu „Suity do słów Michała Anioła” Szostakowicza (światowej premiery płytowej tego dzieła) Thomas Sanderling został asystentem dwóch gigantów batuty – Herberta von Karajana i Leonarda Bernsteina. Na prośbę samego Szostakowicza, dyrygował niemieckimi prawykonaniami jego XIII i XIV Symfonii. 
Trzy lata temu poprowadził w Nationaltheater Mannheim światową premierę opery Mieczysława Weinberga „Idiota”, wg Dostojewskiego, potem rosyjską premierę tej samej opery w Petersburgu.

Wieczór w Filharmonii Szczecińskiej, Thomas Sanderling zakończył brawurowo, perfekcyjnie poprowadzoną IV Symfonią e-moll z op.98.  

W domu mam kilka interpretacji tej symfonii, m.in. Kurta Mazura, Herberta von Karajana i innych wielkich dyrygentów. To wręcz matematycznie skomponowana, doskonała muzyka,  absolutna. Ale żadne, nawet najdoskonalsze nagranie, nie oddaje tak geniusza Brahmsa, jak słuchanie jego muzyki na żywo. Wystarczy po prostu chłonąć, przenika do kości... 

***

Dymitr Szostakowicz
25 września tego roku przypadła 110 rocznica urodzin najwybitniejszego symfonika XX wieku, jakim był radziecki kompozytor Dymitr Szostakowicz. Świat muzyczny pamiętał o tej rocznicy i dzieła Szostakowicza wykonano na inauguracjach nowego artystycznego w wielu filharmoniach i teatrach muzycznych świata.

Jego duch  pojawił się też w Szczecinie, pięć dni po urodzinach - 30 września. Przenikał słuchaczy Filharmonii Szczecińskiej przez cały czas wykonywania  koncertu skrzypcowego jego młodszego i wiernego przyjaciela - Mieczysława Weinberga, przy pulpicie dyrygenckim słał także jego przyjaciel...

Przyjęłam to, jako zakamuflowany wobec jawnej i oficjalnej j rusofobii w Polsce oraz PIS-owskiej  wrogci wobec Szostakowicza  -  hołd złożony pamięci wielkiego radzieckiego kompozytora - przez szczecińskich muzyków, którym od tego sezonu artystycznego przewodzi Norweg, Rune Bergman, nowy kierownik artystyczny, jeden z najlepszych młodych dyrygentów krajów skandynawskich.

Zaproszenie najwybitniejszych na świecie wykonawców muzyki Weinberga i zaprezentowanie jego jednego z najwspanialszych dzieł – koncertu skrzypcowego, skomponowanego pod wpływem Szostakowicza dla genialnego radzieckiego skrzypka Leonida Kogana - było chyba najbardziej dobitnym dowodem, że tego, co w kulturze rosyjskiej najcenniejsze wykorzenić się w Polsce jednak nie da!   
Kultura i sztuka okazały się silniejsze od polityki.